Foxy Boxy

Sue’s Kazoos the game.  Kazoo for a day, Kazoo for a Lifetime.